October 18

Review Hidden in Plain Sight: What Really Caused the World’s Worst Financial Crisisโ€”and Why It Could Happen Again
ใบถือหุ้น – นี่คือคุณแม่ของเงินลงทุนโดยตลอดในระหว่างที่คุณลงทุนเงินของคุณกล่าวถึงหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่ฉีกแนวกันตามราคาของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะหาได้เงินพลิกผันของคุณไม่เป็น แต่ยังมีคราวในการได้ผลได้มากถ้าหุ้นประกอบกิจซ้อน การลงทุนในหุ้นก็หมายถึงคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กงสี และ ups และดาวน์ในการวางตนหุ้นโดยตรงจะส่งความกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ ครั้นแล้วหากคุณจริงๆขวายขวนในการตอบที่ว่า “ฉันจะมอบเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันของคุณในใบถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดมหึมา

การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาเป็นคำถามให้นักศึกษาจำนวนมากและบัณฑิต เรื่องจริงก็คือ แต่เงินกู้รวมทำเป็นช่วยให้คุณถนอมเงินมาก นอกจากนี้ คุณสามารถสังคายนาหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณอายุของคุณ สิ่งที่ทำให้หลุดพ้นการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนคู่แฝดคุณจะมีการสังคายนาเงินที่ถอยหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อจำนวนรวมขององค์กรการหนังสือคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทน จะต้องปฏิรูปเงินหลายต่อเดือนเพื่อนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่ต่ำกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้แต้มของคุณเงินพิเศษสามารถเสนอเป็นเรื่องปกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมเดียวก็คือว่าในการปกปักรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความโอ้เอ้ในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหายตัวHidden in Plain Sight: What Really Caused the World’s Worst Financial Crisisโ€”and Why It Could Happen Again Description

The 2008 financial crisis—like the Great Depression—was a world-historical event. What caused it will be debated for years, if not generations. The conventional narrative is that the financial crisis was caused by Wall Street greed and insufficient regulation of the financial system. That narrative produced the Dodd-Frank Act, the most
comprehensive financial-system regulation since the New Deal. There is evidence, however, that the Dodd-Frank Act has slowed the recovery from the recession. If insufficient regulation caused the financial crisis, then the Dodd-Frank Act will never be modified or repealed; proponents will argue that doing so will cause another crisis.

A competing narrative about what caused the financial crisis has received little attention. This view, which is accepted by almost all Republicans in Congress and most conservatives, contends that the crisis was caused by government housing policies. This book extensively documents this view. For example, it shows that in June 2008, before the crisis, 58 percent of all US mortgages were subprime or other low-quality mortgages.Of these, 76 percent were on the books of government agencies such as Fannie Mae and Freddie Mac. When these mortgages defaulted in 2007 and 2008, they drove down housing prices and weakened banks and other mortgage holders, causing the crisis.

After this book is published, no one will be able to claim that the financial crisis was caused by insufficient regulation, or defend Dodd-Frank, without coming to terms with the data this book contains.


Product Tag Hidden in Plain Sight: What Really Caused the World’s Worst Financial Crisisโ€”and Why It Could Happen Again: Hidden in Plain Sight: What Really Caused the World’s Worst Financial Crisisโ€”and Why It Could Happen Again,Reviews , Review , Hidden in Plain Sight: What Really Caused the World’s Worst Financial Crisisโ€”and Why It Could Happen AgainCopyright 2019. All rights reserved.

Posted October 18, 2017 by admin in category "Loan